X-Ray 검사 장비

연구분석용 X-ray CT 검사 장비

보급형 X-ray 검사 장비

In-Line 2D AXI

In-Line 2D AXI / WAXI

In-Line 3DCT AXI

Nano-focus X-ray

POP 전용 3D AXI

대형 금속 제품

대형 금속 제품 양산성

중소형 제품

고선량 CT 전용

Macro/Micro 선택 분석

Chip Counter

2차 전지 전용

차량설치용 X-ray 장비

BLU, LED Long bar 검사용